api public bank

API Public Bank Việt Nam của SePay giúp bạn truy vấn thông tin giao dịch ngân hàng Public Bank (Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam ) qua API. Hỗ trợ danh sách giao dịch, lấy thông tin chi tiết một giao dịch cụ thể như: Ngày giao dịch, số tiền, mã tham chiếu, số dư tài khoản, nội dung thanh toán.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng ký tài khoản SePay tại my.sepay.vn/register, sau đó thêm tài khoản ngân hàng Public Bank Việt Nam.

Bước 2: Vào my.sepay.vn -> API Access, tạo API Token. API Token cần được đưa vào header mỗi khi request đến SePay API. Với cấu trúc header:

 • Authorization: Bearer API-TOKEN
 • Content-Type: application/json

Bước 3: Bạn có thể sử dụng API Public Bank Việt Nam như sau:

API Public Bank Việt Nam để lấy danh sách giao dịch ngân hàng

GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/list

Bạn có thể lọc theo các tham số sau khi gửi API:

account_number Số tài khoản ngân hàng
transaction_date_min Hiển thị các giao dịch được tạo sau thời gian (>=). Định dạng yyyy-mm-dd
transaction_date_max Hiển thị các giao dịch được tạo trước thời gian (<=). Định dạng yyyy-mm-dd
since_id Hiển thị giao dịch từ ID chỉ định (>=)
limit Giới hạn giao dịch trả về. Tối đa 5000, mặc định là 5000.
reference_number Lấy giao dịch theo mã tham chiếu
amount_in Lấy giao dịch tiền vào khớp với
amount_out Lấy giao dịch tiền ra khớp với

Ví dụ API Public Bank Việt Nam:

API lấy tất cả giao dịch gần nhất

Mặc định chỉ hiển thị 5000 giao dịch gần nhất.

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/list
HTTP/1.1 200 OK
----
{
  "status": 200,
  "error": null,
  "messages": {
    "success": true
  },
  "transactions": [
    {
      "id": "49682",
      "bank_brand_name": "PBVN",
      "account_number": "102010122",
      "transaction_date": "2023-05-05 19:59:48",
      "amount_out": "0.00",
      "amount_in": "18067000.00",
      "accumulated": "1200541768.00",
      "transaction_content": "DUONG THUY ANH chuyen tien...",
      "reference_number": null,
      "code": null,
      "sub_account": null,
      "bank_account_id": "21"
    },
    {
      "id": "49582",
      "bank_brand_name": "PBVN",
      "account_number": "102010122",
      "transaction_date": "2023-05-05 17:59:47",
      "amount_out": "0.00",
      "amount_in": "13646000.00",
      "accumulated": "1384635819.00",
      "transaction_content": "DINH NHU TOAN chuyen tien...",
      "reference_number": null,
      "code": null,
      "sub_account": null,
      "bank_account_id": "20"
    },
    {
      "id": "49465",
      "bank_brand_name": "PBVN",
      "account_number": "102010122",
      "transaction_date": "2023-05-05 15:59:47",
      "amount_out": "0.00",
      "amount_in": "21782000.00",
      "accumulated": "1182474768.00",
      "transaction_content": "DUONG THUY ANH chuyen tien...",
      "reference_number": null,
      "code": null,
      "sub_account": null,
      "bank_account_id": "21"
    }
  ]
}

API lấy giao dịch sau 08h00 ngày 30/04/2023 và trước 12h00 ngày 02/05/2023.

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/list?transaction_date_min=2023-04-30 08:00:00&transaction_date_max=2023-05-02 12:00:00

API  lấy giao dịch từ ID 49050 trở về sau.

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/list?since_id=49050

API  lấy 20 giao dịch gần đây của tài khoản ngân hàng số 002341999999.

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/list?account_number=002341999999&limit=20

API  lọc giao dịch có mã tham chiếu là 171158.050523.060001

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/list?reference_number=171158.050523.060001

API  lấy các giao dịch với số tiền chuyển vào là 16,848,000

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/list?amount_in=16848000

API Public Bank Việt Nam đếm số lượng giao dịch 

GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/count

Đếm số lượng giao dịch. Bạn có thể lọc theo các tham số sau:

account_number Số tài khoản ngân hàng
transaction_date_min Hiển thị các giao dịch được tạo sau thời gian (>=). Định dạng yyyy-mm-dd
transaction_date_max Hiển thị các giao dịch được tạo trước thời gian (<=). Định dạng yyyy-mm-dd
since_id Hiển thị giao dịch từ ID chỉ định (>=)

Ví dụ đếm tổng số lượng giao dịch.

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/count
HTTP/1.1 200 OK
----
{
  "status": 200,
  "error": null,
  "messages": {
    "success": true
  },
  "count_transactions": 2322
}

Ví dụ đếm tổng số lượng giao dịch của tài khoản ngân hàng 002341999999.

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/count?account_number=002341999999

API Public Bank Việt Nam lấy chi tiết một giao dịch 

GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/details/{transaction_id}

Lấy chi tiết thông tin một giao dịch theo ID

Ví dụ:

 • GET https://my.sepay.vn/userapi/transactions/details/48673
HTTP/1.1 200 OK
----
{
  "status": 200,
  "error": null,
  "messages": {
    "success": true
  },
  "transaction": {
    "id": "48673",
    "transaction_date": "2023-05-04 11:59:47",
    "account_number": "002341999999",
    "sub_account": null,
    "amount_in": "19689000.00",
    "amount_out": "0.00",
    "accumulated": "1128200335.00",
    "code": null,
    "transaction_content": "TRAN THIEN THAO chuyen tien...",
    "reference_number": null,
    "bank_brand_name": "PBVN",
    "bank_account_id": "21"
  }
}

Xem thêm API cho các ngân hàng khác tại đây.