Thống kê dòng tiền

Nắm bắt được dòng tiền với các báo cáo, thống kê chuyên nghiệp.

Image Description
my.sepay.vn
Image Description

Dashboard

Cung cấp thông tin tổng quan về số dư tài khoản, dòng tiền ra vào cho doanh nghiệp.

  • Tổng số dư
  • Tiền vào
  • Tiền ra
  • Balance
  • Số dư từng tài khoản
my.sepay.vn
Image Description

Thống kê

Tổng quan về dòng tiền hằng tháng

  • Tiền vào
  • Tiền ra
  • Balance
my.sepay.vn
Image Description

Báo cáo

Báo cá chi tiết tổng số dư, cũng như số dư từng tài khoản

Illustration
“Tôi không cần chờ kế toán báo cáo để biết mình còn bao nhiều tiền, SePay giúp tôi nắm bắt mọi thông tin cần thiết về dòng tiền của doanh nghiệp.”